ID-10032892 ID-10059788 ID-10076486 ID-10089154

Een van de leerte bestuurseden van de Resultaatmeetgroep (Fêdde Bergsma) introduceerde een van de eerste versies van de Zelf Redzaamheid Matrix in Rotterdam.

Tijdens een opdracht van Gemeente Rotterdam introduceerde hij in 2009 bij het Jongerenloket de ZRM als een serieuze optie om op een slimme manier Outcome te meten. Er was behoefte aan zo'n meetinstrument omdat gebleken was dat de data die tot dan werden verzameld in het kader van Centraal Onthaal Volwassenen te weinig relevante outcome indicatoren opleverden. Het idee was dat de ZRM in een aangepaste vorm zou kunnen worden ingezet als een instrument waarmee de jongeren zich zelf zouden gaan beoordelen. De jongere zouden per domein aan moeten geven welke beschrijving per domein het meeste op hen van toepassing zou zijn. Dit zou dan moeten gebeuren met behulp van computers in het publieke domein van het Jongerenloket. Na een intensieve introductieperiode kon de ZRM op veel enthousiasme van een aantal beleidsambtenaren rekenen. Maar er werd al snel duidelijk dat het idee van Bergsma om de cliënt zelf actief te betrekken bij zijn eigen probleembeschrijving (nog?) niet op veel instemming kon rekenen. Er werd mede op instigatie van Bergsma contact gelegd met de GGD in Amsterdam  en er  ontstond een innige samenwerking tussen gemeente Rotterdam en de Amsterdamse GGD op dit dossier.

De Resultaatmeetgroep ging ondertussen door met pogingen om een instrument te ontwikkelen waarmee de cliënt zelf de regie krijgt. In eerste instantie werd daartoe in nauwe samenwerking met de onderzoekers van de GGD Amsterdam gezocht naar een variant van de ZRM. De Resultaatmeetgroep ontwikkelde zelfs een variant die de ZRM-C werd genoemd. Deze ontwikkeling liep echter vast in discussies over eigendomsrechten etc.

De Resultaatmeetgroep noemde sindsdien haar instrument de Mezzedo Matrix (MEER ZELF DOEN, met, om het ietsje spannender te maken, een extra Z )

De MM is sindsdien doorontwikkeld en o.a. getest bij een pilot van gemeente Amsterdam en een pilot van zorgkantoor VGZ i.s.m. centrumgemeente Venlo (t.b.v. een project voor  de gemeenten in Midden en Noord Limburg) Het instrument stelt de deelnemer centraal en beoogt de deelnemer te ondersteunen bij de te maken keuzes. Zie verder...

Mezzedo Matrix is een geregistreerde merknaam.

De Mezzedo Matrix (MM) is ontwikkeld door stichting Resultaatmeetgroep en vindt haar basis in de Zelf Redzaamheid Matrix (ZRM is een gedeponeerde merknaam van de GGD te Amsterdam). De huidige versie van de MM is gerealiseerd met steun van verschillende (ervaring) deskundigen. De MM is geen statische lijst, steeds worden op basis van ervaringen en bevindingen de teksten op onderdelen aangepast.

Het is belangrijk dat de deelnemer zich goed voorbereid op gesprekken over het begeleidingsplan met de hulpverlener/begeleider/cliëntmanager/etc. Dit kan  met behulp van het zogenoemde Vanzelfsprekend systeem. De MM maakt daar een onderdeel vanuit. In de MM staan vragen over 12 onderwerpen (domeinen). Per onderwerp zijn 5 omschrijvingen gemaakt. Er kan door de cliënt/deelnemer worden aangekruist welke omschrijving momenteel het meest bij hem/haar (of naastbetrokkene bij de cliënt/ deelnemer) past en/of het beste de huidige situatie beschrijft. Deze omschrijvingen zijn bedoeld om de situatie van de cliënt/deelnemer of naastbetrokkene zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het is dus een moment opname. Als een cliënt/deelnemer er niet helemaal uit komt omdat een beschrijving niet helemaal klopt dan kan de beschrijving aangekruist worden die het dichts in de buurt komt. Het is zeer goed mogelijk dat over een tijdje andere dingen aan kruist worden gekruist. De verschillen in deze scores geven aan welke effecten er zich voordoen bij een cliënt/deelenemer.

Het invullen helpt de cliënt/deelnemer na te denken over wat er wel goed gaat en over wat hij/zij graag zou willen veranderen. Bovendien kan hij/zij na het invullen wellicht ook beter na denken over wat hij/zij  zelf kan doen om de situatie te verbeteren. Het is natuurlijk ook handig om na te denken over hoe de dingen die goed gaan zo kunnen worden gehouden. Als er op de domeinen een 1., 2. of 3.aan wordt gekruist komt er namelijk een vraag naar voren waarin wordt gevraagd wat de cliënt/deelnemer wil doen om de situatie zo te houden of te verbeteren. Als er  een 4 of 5 wordt aangekruist komt er een vraag over wat de cliënt/deelnemer zelf (al of niet met hulp van anderen) aan de situatie wil gaan doen. Aan het eind wordt ook nog gevraagd wat het belangrijkste wordt gevonden en zijn er nog een paar vragen over de plannen van de cliënt/deelnemer.

Direct na het invullen maakt Vanzelfsprekend een verslag. Dit verslag wordt ook wel een Vanzelfsprekend-selfie genoemd. Deze selfie wordt bewaard in de eigen digitale kluis in Vanzelfsprekend. Dat is dus feitelijk een  eigen digitaal archief zodat de cliënt/deelnemer  er op elk gewenst moment nog eens naar kan kijken. Het Vanzelfsprekend-selfie kan ook beschikbaar worden gesteld aan de begeleider (door in Vanzelfsprekend de daarvoor bedoelde knop aan te klikken. Of het Vanzelfsprekend selfie wordt geprint zodat het bijvoorbeeld meegenomen kan worden printen naar de gesprek(ken) met de begeleider(s). De cliënt/deelnemer bepaalt dus helemaal zelf wat er met de antwoorden gebeurd.

De matrix is als volgt opgebouwd:

 Als u naar aanleiding van boven gestelde vragen over uw situatie nog iets wilt opmerken kunt u dat in het tekstvak hieronder doen:

Wat vind u het belangrijkste op dit moment  (Kruis hieronder de voor u 3 belangrijkste punten van de hiervoor aangekruiste domeinen aan in volgorde van belangrijkheid met een 1. een 2.  en een 3.  As u bijvoorbeeld uw  justitiële problemen het belangrijkste vind en op de tweede plaats komt Huisvesting en dan uw Lichamelijke Gezondheid dan vult u dat in als volgt:

Ik heb de volgende dromen en ambities op langere termijn (B.V. binnen twee jaar) Vul hierna in wat je wilt bereiken:
A. .............
B. ..............
Wat mij daarbij helpt zijn mijn talenten en persoonlijke mogelijkheden, zoals ….
Wat mij daarbij ook helpt zijn mijn sociale contacten in heden en verleden, zoals: …
Het liefst wil ik dat de volgende hulpverleners en/of instanties mij daarbij steunen, namelijk ….